Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Ημερομηνίες υποβολής εισηγήσεων-Οδηγίες υποβολής για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου "Η Λογοτεχνία του Μεσοπολέμου στη Δυτική Ελλάδα" σας ευχαριστεί  για τη συμμετοχή σας στις εργασίες του. Για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν την εισήγηση τους προς δημοσίευση  στα πρακτικά του συνεδρίου ισχύουν τα εξής:

Α. Προθεσμίες υποβολής-Χρονοδιάγραμμα

Μάιος-1η Σεπτέμβριου 2018. Η Προθεσμία υποβολής των εισηγήσεων ισχύει από σήμερα έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η υποβολή θα γίνεται μέσω στο e-mail της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδσμου filologoiagrinio@gmail.com.

Σεπτεμβρίος-Οκτώβριος  2018: Επεξεργασία  από την Επιστημονική Επιτροπή και προώθηση απαντήσεων για τα κείμενα των εισηγήσεων στους συγγραφείς με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Νοέμβριος 2018: Επαναπροώθηση των κειμένων με τις διορθώσεις, όπου χρειαστεί, της Επιστημονικής Επιτροπής από τους εισηγητές.Τελική  έγκριση των εργασιών.

Δεκέμβριος 2018: Ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Β. Προδιαγραφές δημοσίευσης εισηγήσεων

 Για να δημοσιευτούν οι εισηγήσεις στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιστημονική επιτροπή.

 Η  εισήγηση θα  πρέπει  είναι πρωτότυπη και να μην έχει  δημοσιευθεί, ούτε έχει κατατεθεί για δημοσίευση η ίδια ή παραλλαγή της ή τμήμα της σε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη άδειας αναδημοσίευσης παραθεμάτων, αποσπασμάτων, περικοπών, σχημάτων, φωτογραφιών κ.λ.π.

Μορφή.

Η έκταση της εργασίας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5000 λέξεων και να μην υπερβαίνει τις 30 σελίδες.
Τίτλος & Υπότιτλος: Μαύρα κεντραρισμένα γράμματα 12.
Περίληψη: Θα ακολουθεί τον τίτλο και τον υπότιτλο και θα είναι στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Κυρίως κείμενο: Α4 σελίδα μορφοποίηση, πλήρης στοίχιση,  περιθώρια 2,5 από όλες τις πλευρές. Γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12 στιγμών, με αριθμημένες σελίδες και διάστημα γραμμής 1,5.
Υποσημειώσεις: θα πρέπει να είναι μεγέθους 10 στιγμών.Ιδιότητα συγγραφέα: Στο τέλος του κειμένου της εργασίας με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές
Οι σημειώσεις του κειμένου θα πρέπει να είναι υποσελίδιες και να αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες.
Για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Εγχειριδίου της American Pcychological Association (6η έκδοση, 2010, βλ. http://www.apastyle.org/)
Οι ενδοκειμενικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (Βαγενάς, 2005). Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά σε περισσότερα από ένα άρθρα, ανάμεσά τους υπάρχει τελεία ή άνω τελεία, όπως (Καλογήρου, 1999. Βαγενάς, 2005). Σε άρθρα με δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο συγγραφείς κάθε φορά. Σε εργασίες με τρεις έως πέντε συγγραφείς αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς την πρώτη φορά (Κατσίκη-Γκίβαλου, Καλογήρου, & Παπαδάτος, 2010), ενώ τις επόμενες φορές ως εξής: (Κατσίκη-Γκίβαλου  κ. συν., 2010) και αντίστοιχα στην αγγλική (Burns et al., 1996). Σε πηγές με έξι και περισσότερους συγγραφείς δίνεται από την πρώτη φορά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και ακολουθούν η συντομογραφία «κ.συν.» ή «et al.», για ξενόγλωσσες αναφορές, και η χρονολογία (Steel et al., 2010). Στις ενδοκειμενικές αναφορές δεν αναφέρονται σελίδες, παρά μόνον όταν προηγούνται αυτολεξεί αναφορές (μέσα σε εισαγωγικά) και αναγράφονται ως εξής: (Ευκλείδη, 2007, σ. 279) και αντίστοιχα στην αγγλική (Masten, 2007, p. 923). Τα πλήρη στοιχεία των αναφορών συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα της Βιβλιογραφίας.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου. Προηγείται η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία (με αλφαβητική σειρά) και ακολουθεί η ξενόγλωσση (με αλφαβητική σειρά επίσης). Οι αναφορές θα πρέπει να είναι μορφοποιημένες με προεξοχή (1,1 cm), όπως φαίνεται στα υποδείγματα. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο σώμα του κειμένου και αντίστροφα. Ο κατάλογος των αναφορών θα πρέπει να είναι πλήρης, με όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των τόμων και των σελίδων.

Υποδείγματα αναφορών

Βιβλίο:
Βαγενάς, Ν. (2005). Η παραμόρφωση του Καρυωτάκη. Αθήνα: Ίνδικτος.
Βιβλίο με επιμελητές έκδοσης:
Καλογήρου, Τ. (Επιμ.). (2008). Φιλαναγνωσία στο Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Πατάκη.


Κεφάλαιο βιβλίου:
Βαγενάς, Ν. (2016). Ο Γ. Π. Σαββίδης και οι Cavafistas. Στο Α. Kαραπάνου (Επιμ.), Γ.Π. Σαββίδης: 20 χρόνια μετά (σσ. 75-94). Αθήνα: Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων.

Άρθρο από επιστημονικό περιοδικό, έντυπη εκδοχή:
Κούγκουλος, Θ. (2011). Η μυθοποίηση του γενέθλιου τόπου: σχόλια στην πεζογραφία της Ελένης Σκάβδη.  Ενδοχώρα, 77, ΄(Νοέμβριος 2001), 137 – 145.
Νεραντζής, Ι. (2015). Λογοτεχνία και Ιστορία,  η αμφίδρομη σχέση τους στη διαθεματική διδασκαλία: Η Λογοτεχνία ως ιστορική πηγή και η Ιστορία ως έμπνευση λογοτεχνική. Σύγχρονη εκπαίδευση, 169 114-161.

Άρθρο από επιστημονικό περιοδικό, ηλεκτρονική εκδοχή με doi:
Coplan, R. J., Closson, L. M., & Arbeau, K. A. (2007). Gender differences in the behavioral associates of loneliness and social dissatisfaction in kindergarten. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(10), 988-995. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01804.x

Άρθρο από εφημερίδα:
Study finds free care used more. (1982, April 3). Wall Street Journal, pp. A1, A25.

Άρθρο δημοσιευμένο σε πρακτικά συνεδρίου
Κούγκουλος, Α. (2004). Ηθογραφικό διήγημα και έξω ελληνισμός στον ύστερο 19ο αιώνα: η περίπτωση του Νικολάου Β. Φαρδύ από τη Σαμοθράκη. Πρακτικά Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών Η Ελλάδα των Νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών – Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 10 – 12 Μαΐου 2002, (σσ.295-310). Ρέθυμνο.
Δημοσίευση στο διαδίκτυο:
Σπυρέλη Χ.  (2004). Ιωάννης Κυριαζής. Ένας Ρουμελιώτης ποιητής του Μεσοπολέμου. Ανακτήθηκε 24 Οκτωβρίου, 2014, από: http://www.epoxi.gr/scriptum30.htm

Ανακοινώσεις σε συνέδριο
Κούγκουλος, Α. (1996, Απρίλιος). Παραμεθόριος και Έντυπος Λόγος. Εισήγηση στηυνάντηηση Περιφερειακών και Λογτεχνικών Εντύπων»’’, Αλεξανδρούπολη.

Διδακτορικές Διατριβές:
Σπυρέλη, Χ. (2001). Αθανάσιος Γ. Κυριαζής (1887 - 1950 ): η ποιητική διαδρομή και το ανέκδοτο έργο ενός ρουμελιώτη ποιητή του μεσοπολέμου. (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ιωάννινα. 

Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση ενός άρθρου  σε περίπτωση που δεν τεκμηριωθεί επιστημονικά ή δεν πληρεί τις προδιαγραφές ύστερα από την ανατροφοδότηση που θα δοθεί. Επίσης διατηρεί το ίδιο δικαίωμα εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι το άρθρο  απηχεί ή υποστηρίζει σεξιστικά, ρατσιστικά και γενικότερα προσβλητικά σχόλια ή απόψεις, τα οποία κατευθύνονται εναντίον μιας πολιτισμικής, θρησκευτικής ή εθνικής μειονότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου